واژه SLA مخفف واژه Service Level Agreement است. SLA یا توافق‌نامه سطح خدمات یک قرارداد دو جانبه است بین خدمت گیرنده و خدمت دهنده که بر اساس بند های آن توافق نامه و به منظور تضمین پارامترهای سنجش کیفیت خدمات توافق شده منعقد می‌شود.

در توافق‌نامه سطح خدمات ویدئو کنفرانس سطح کیفیت خدمات، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعیین میشود.

به‌ طور معمول در یک توافق‌نامه سطح خدمات ویدئو کنفرانس (SLA)، سطح کیفیت خدمات ارائه شده و نیز سرعت رفع اشکالات احتمالی از طرف تیم ارائه دهنده خدمات، درج‌شده و سرویس‌دهنده ویدئو کنفرانس متعهد به رعایت آن‌ موراد می‌گردد و معمولاً جریمه‌هایی نیز برای نقض این مفاد در نظر گرفته می‌شود.

هدف نهایی از توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، تعیین تکلیف بسیار دقیق برای تمامی موارد مختلفی است که در دریافت یک خدمت یا خدمات وجود دارد و یا می‌تواند در طیِ ارائه‌ی آن، مطرح شود. توافق‌نامه سطح خدمات در خدمات ارتباط داده‌ها و از جمله در ویدئو کنفرانس نیز مطرح است و کاربرد دارد.