ویدئو کنفرانس در بیمه

ویدئو کنفرانس در بیمه و کاربردهای آن در صنعت بیمه

ویدئو کنفرانس در بیمه و کاربردهای آن در صنعت بیمه   ویدئو کنفرانس امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی در سازمان و شرکت ها تلقی می شود چرا که بسیاری از امور از جمله جلسات و کنفرانس ها به همراه استخدام و گزینش نیرو از این طریق به راحتی امکان پذیر خواهد بود.  …