کاربرد ویدئو کنفرانس در آموزش های سازمانی

کاربرد ویدئو کنفرانس در آموزش های سازمانی

کاربرد ویدئو کنفرانس در آموزش های سازمانی   بیشتر شدن کسانی که از آموزش‌های شما استفاده می‌کنند، یعنی بهتر چرخیدن چرخ کسب‌وکارتان. اما فاصله و دوری راه، چیزی است که همیشه شما را تهدید کرده است. کلاس‌های شما در تهران است و شما مشتریان زیادی را در شهرستان‌ها از دست داده‌اید. موسسه‌ای را در یکی…