ویدئو کنفرانس برای شرکت های کوچک

ویدئو کنفرانس در کسب و کارهای کوچک و متوسط

کاربرد ویدئو کنفرانس در کسب و کارهای کوچک و متوسط   گران بودن تجهیزات ویدئو کنفرانس، پیچیدگی ساختار و شبکه و زیرساخت‌های آن، این فناوری را برای سالیان دراز در انحصار سازمان‌ها و کسب‌وکارهای متمول و ثروتمند قرار داده بود. از همان سال‌ها این تصور به وجود آمده که تأمین فناوری ویدئو کنفرانس برای کسب‌وکارهای…