محاسبه بهره وری

کاهش هزینه های شما

کاهش هزینه های غیر مستقیم شما

.

جلوگیری از آلودگی هوا (تن گازهای آلاینده)

7,419,721

میزان کاهش مصرف سوخت (لیتر)

499,085

بهره‌وری نیروی کار (روزکاری)

9,701